Domov   /   Projekti   /   Industrijski projekti   /   Načrt razvoja elektroenergetskega omrežja na lokaciji ZGK Ravne

Načrt razvoja elektroenergetskega omrežja na lokaciji ZGK Ravne

Glavni cilj študije je izdelava razvojnega načrta za ZGK Ravne v 10-letnem obdobju, določitev okvirnega terminskega plana izvedbe posameznih investicij in njihovo finančno ovrednotenje.

Glavni cilj študije je izdelava razvojnega načrta za ZGK Ravne v 10-letnem obdobju, določitev okvirnega terminskega plana izvedbe posameznih investicij in njihovo finančno ovrednotenje.

V prve delu študije so navedena splošna izhodišča za načrtovanje razvoja omrežij. Opisani so cilji načrtovanja, metodologija in tehnični ter ekonomski kriteriji, po katerih načrtujemo razvoj elektroenergetskih omrežij. Izpostavljeni so kriteriji zanesljivost napajanja porabnikov, kakovost napetosti, dopustne obremenitve elementov omrežja in življenjska doba glavnih gradnikov omrežja. Na kratko so opisani in med sabo primerjani tudi različni načini ozemljevanja distribucijskih omrežij, kar lahko služi kot izhodišče za razmislek o spremembi načina ozemljitve omrežja.

V nadaljevanju je opisano trenutno stanje omrežja ZGK Ravne. Opisana je konfiguracija omrežja, normalno obratovalno stanje, popisana je elektroenergetska oprema in podan opis nadzornega sistema. S pomočjo posredovanih podatkov s strani Petrol Energetika smo izdelali tudi pregled porabe električne energije. Na osnovi meritev v že izvedenih študijah, je povzeto stanje glede kakovosti električne energije, kjer smo se osredotočili zlasti na fliker in harmonsko popačenje.

V naslednjem koraku je izdelan simulacijski model ZGK Ravne v programu DIgSILENT PowerFactory. S pomočjo modela so preučeni pretoki moči, obremenitve vodov in transformatorjev ter padci napetosti v omrežju. S pomočjo simulacijskega modela lahko ocenimo sedanje stanje v omrežju, določimo pa lahko tudi vpliv, ki ga bodo imele načrtovane spremembe na obratovanje. Ocenjeni sta tudi rast porabe električne energije in konične moči za 10-letno obdobje. S pomočjo modela omrežja so določene obremenitve omrežja ob napovedani povečani obremenitvi.

V zadnjem delu študije so na osnovi splošnih kriterijev načrtovanja predlagani načrti razvoja za ZGK Ravne. Upoštevano je trenutno stanje v omrežju (obremenitve, kakovost električne energije), starost posamičnih elementov, predvidene rekonstrukcije in naraščanje porabe električne energije. Izdelan je terminski plan za obdobje 2011 – 2020. Izpostavljeni sta še problematika kompenzacije jalove energije in proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov.
 

Copyright 2012, LEON. Vse pravice pridržane.

izdelava spletnih strani