Domov   /   Študentske strani   /   Predmetnik   /   2. stopnja   /   Konvencionalni viri električne energije   /   Opis predmeta in gradiva

Opis predmeta in gradiva

Opis predmeta

Študent bo poznal osnovne mehanizme pretvorbe primarnih energetskih virov v električno energijo s klasičnimi tehnologijami. Znal bo oceniti energetske potenciale primarnih virov energije v smislu proizvodnje električne energije. Poznal bo osnovno zgradbo in funkcijo posameznih komponent konvencionalnih postrojenj za pretvorbo v električno energijo. Seznanil se bo s problematiko in dilemami umeščanja konvencionalnih energetskih objektov v prostor.

Hidroelektrarne

Osnove hidrodinamike, strujanje v cevovodih in kanalih, osnove turbinskih strojev, konstrukcijske in obratovalne značilnosti enakotlačnih in nadtlačnih turbin, turbinska regulacija, jezovi in pregrade, oprema vtokov in organi za evakuacijo vode, hidravlične sheme hidroelektrarn, razdelitev hidroelektrarn glede na akumulacijo, padec in pretok, način upravljanja.

Termoelektrarne

Osnove termodinamike, procesi zgorevanja in parni kotli, energijski in eksergijski izkristki, značilnosti parnih in plinskih turbin, problematika izpustov in vpliv na okolje, naprave za zmanjšanje emisij termoelektrarn, tipi parnih kotlov.

Jedrske elektrarne

Osnove jedrskih reakcij, udarni preseki in značilnosti materialov v reaktorju, struktura in značilnosti najpogostejših tipov jedrskih reaktorjev, oplodnja, obratovanje reaktorjev, ostala oprema jedrske elektrarne, zaščita pred sevanjem, enote za radioakivno sevanje, vplivi sevanja in problem ožarčrnosti okolja, tveganje zaradi prisotnosti jedrskih elektrarn, problematika shranjevanja jedrskih odpadkov, analiza največjih jedrskih nesreč.

Gradiva

Aktualna gradiva objavljamo v spletni učilnici E-CHO.

 

Dodatna priporočena gradiva za vaje

Gradiva posredovala med pedagoškim procesom.

Fundamentals of Engineering Therodynamics / Moran, Shapiro et. all,  7th edition, Willey, 2011

Principles of Engineering Thermodynamics, SI Version / Moran, Shapiro et all, 7th edition, Wiley, 2012

Engineering fluid mechanics / P. Balachandran, PHI Learning, 2012

Hydraulic machines / K. Subramanya, New Delhi: McGraw Hill Education cop. 2013

A textbook of power plant engineering : in S. I. units / R. K. Rajput, 4th edition, LAXMI Publications, 2013

Thermal Power Plant Design and Operation / Dipak K. Sarkar ELSEVIER, 2015 

A student's guide to entropy / Don S. Lemons, 2013

 

Tabele termodinamičnih lastnosti vode in vodne pare: po modelu IAPWS-IF97 / Igor Kuštrin in Andrej Senegačnik, 2001

Tabela 1  Mokra para  (temperatura)

Tabela 2  Mokra_para_(tlak)

Tabela 3  Suha para in voda (tlak, temperatura)

 

 

Copyright 2012, LEON. Vse pravice pridržane.

izdelava spletnih strani